Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

2020 Yılı “1908 kodlu Çağrılı Projeler” I. Aşama Başvuruları Başladı

2020 Yılı “1908 kodlu Çağrılı Projeler” I. Aşama Başvuruları Başladı
PROJE BAŞVURU ŞARTLARI VE TAKVİMİ
Üniversitemizin vizyonu ve öncelikli araştırma alanları ile uyumlu, bölgesel ve ulusal düzeyde katma değer sağlayabilecek nitelikte, yenilikçi ürün, süreç, teknoloji geliştirme/üretme potansiyeline sahip araştırma projelerinin destekleneceği “Çağrılı Projeler (1908 kodlu)” I. Basamak Başvuruları 01.04.2020-01.07.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Sunulacak projeler aşağıda verilen “Çağrılı Projeler Kriterleri”ne göre hazırlanmalıdır.
1908 kodlu Çağrılı Projeler Kriterleri:
1. Çağrılı Projeler kapsamında teklif edilecek projeler aşağıda belirtilen konularda hazırlanmalıdır.
a) Hastalık tanı, tedavi ve korunma amaçlı bilimsel/teknolojik ürün geliştirilmesi.
Bu başlıkta her türlü canlılar ile ilgili alanlarda başvuru alınacak ve hastalık tanı, tedavi ve korunma amaçlı geliştirilecek bilimsel/teknolojik ürünleri kapsayan projeler desteklenecektir. Değerlendirmede “teknoloji hazırlık seviyesi” dikkate alınacaktır.
b) Bölgesel kalkınmaya yönelik endüstriyel bitki/hayvan üretim modeli geliştirilmesi, ürün ve gıdaların işlenmesi/geliştirilmesi.
Bu başlıkta özellikle bölgesel kalkınmayı destekleyen ürün/süreç geliştirmeyi amaçlayan her türlü tarımsal üretim için kullanılan girdileri (gübre, ilaç vs) ve bölgemiz için önemli ürünlerin işlenmesini kapsayan projeler dikkate alınacaktır. Değerlendirmede “teknoloji hazırlık seviyesi” dikkate alınacaktır.
c) Teknolojik malzeme ve ürün geliştirilmesi.
Bu başlıkta ithal edilen teknolojilerin yerli üretilmelerine imkân verecek teknolojik yenilikler dâhil yeni malzeme, ürün ve/veya yazılımları içeren, teknoloji hazırlık seviyesi yüksek ve kullanıcı odaklı olan projeler desteklenecektir.
2. Proje önerileri; sonuç odaklı, izlenebilir hedeflere sahip, katma değeri yüksek, yenilikçi, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün/ara malı/girdi üretmeye yönelik olmalıdır.
3. Proje önerisinde ön araştırmalar (patent, literatür) tamamlanmış ve teknik (gerekli ise ekonomik) fizibilite çalışmaları yapılmış olmalıdır. Projede takip edilecek standartlar ve şartnameler belirlenmiş olmalı ve açık bir şekilde ifade edilmiş olmalıdır.
4. Proje çıktısı olarak üretilecek ürünün piyasada rakipleri varsa, proje çıktısı ürünün yenilikçi yönleri ve rakiplerinden farkı karşılaştırmalı olarak açıklanmalı, yapılacak yenilikler ve iyileştirmeler vurgulanmalı ve teknik/ekonomik verilerle desteklenmelidir.
5. Birden fazla disiplini kapsayan ve dış kaynak sağlayan proje önerilerine öncelik verilecektir.
6. Proje çıktısı ürün/teknolojinin üretiminin ekonomik yapılabilirliği (ekonomik ömür, nakit akımları, riskler vb.) hazırlanacak ekonomik fizibilite raporuyla açıklanmalıdır.
7. Projelerde elde edilen çıktının ürüne dönüşmesini sağlayacak endüstriyel bir firma ile protokol imzalanmış olması değerlendirmede öncelik sağlayacaktır. Söz konusu protokolde fikri hakların korunmasında Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonu belirtilmelidir.
8. Çağrılı Projeler başvuru iki aşamada gerçekleşecektir. İlk çağrı sonunda yapılacak değerlendirmede başarılı bulunan ön proje önerilerinin yürütücüleri, ikinci aşama değerlendirmesi için projelerini ayrıntılandırılmış şekilde sunmaya davet edilecektir.
9. Projelerin hazırlanması, sunumu, değerlendirilmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması OMÜ-BAP Yönergesine göre yapılacaktır.
10. Değerlendirme sürecinde gerekli görüldüğü hallerde proje ile ilgili görüşmeler yapmak üzere yürütücü(ler) davet edilebilecektir.
11. Çağrılı Projeler’e verilecek destek miktarının üst sınırı 1.000.000 TL’dir.
12. Proje önerisinde bulunacak araştırma ekibinde, proje konusu ile ilgili ulusal AR-GE projesi deneyimine sahip ve en az 1 adet dış kaynaklı proje (PTİ hariç en az 100.000 TL bütçeli) yürütüp, tamamlamış en az bir araştırmacı olmalıdır.