Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

BAP UYGULAMA YÖNERGESİ 18. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK

BAP UYGULAMA YÖNERGESİ 18. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK

Değerli Akademisyenlerimiz,

Üniversite Senatosunun 07.10.2021 tarih ve 2021/288 sayılı kararı ile BAP başvuru şartları ve bütçe limitlerini içeren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi‘nin  18. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 18- (1) (Değişik fıkra: 24.12.2020-320) (Değişik fıkra: 07.10.2021-288) Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projelerine (1901 Kodlu projeler) başvurabilmek için yürütücünün son iki yıl içerisinde TÜBİTAK 1001, 1003, 1005, 1007, 1501, 1505, 3001, 3005, 3501 proje değerlendirmesinden A, B veya C puanı alması ya da son iki yıl içerisinde en az 120Tbütçeli kurum dışı bir Ar-Ge projesi kabul edilmiş ve yürütmeye başlamış olması gerekmektedir. Bu projelerin (1901-A kodlu projeler) bütçe üst sınırı 60T’dir.

Aşağıda yer alan Ar-Ge performans ölçütlerinden en az birini sağlayan yürütücüler de proje üst sınırı 20T olacak şekilde 1901-B kodlu projelere başvurabilirler. Üniversitemiz birimlerinden alınacak hizmetler için 1901-B kodlu projelere 6T bütçe ilave edilebilir.

1902 kodlu Başlangıç Projeleri’nin bütçe üst sınırı 10T’dir. Ar-Ge performans ölçütlerinden birinin sağlanması durumunda 1902 kodlu projelerde bütçe üst sınırı 20T’dir.

1904 kodlu Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projelerinde bütçe üst sınırları 1904-A kodlu Yüksek Lisans Tez Projeleri için 5T’dir ve üniversitemiz birimlerinden alınacak hizmetler için bu projelere 1.5T bütçe ilave edilebilir,

1904-B kodlu Doktora ve 1904-C kodlu Tıpta/ Diş Hekimliğinde/Veteriner Hekimlikte/ Eczacılıkta Uzmanlık Projeleri için 10T’dir ve üniversitemiz birimlerinden alınacak hizmetler için bu projelere 3T bütçe ilave edilebilir.

1904 kodlu projeler için belirtilen bütçe üst sınırları yürütücünün aşağıda belirtilen Ar-Ge Performans Ölçütlerinden birini sağlaması durumunda 1904-A kodlu yüksek lisans projeleri için 10T’dir ve üniversitemiz birimlerinden alınacak hizmetler için bu projelere 3T bütçe ilave edilebilir,

1904-B kodlu Doktora ve 1904-C kodlu Tıpta/ Diş Hekimliğinde/ Veteriner Hekimlikte/ Eczacılıkta Uzmanlık Projeleri için 20T’dir ve üniversitemiz birimlerinden alınacak hizmetler için bu projelere 6T bütçe ilave edilebilir.

Ar-Ge Performans Ölçütleri şunlardır:

a) (Değişik bent: 07.10.2021-288) Son beş yılda SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI indeksli Q1 veya Q2 grubu dergilerde en az 3 makale yayımlamış olmak (Makalede adı geçen yazarlardan sadece birisi yararlanabilir. Proje yürütücüsünün varsa OMÜ’de görev yapan diğer yazarlardan feragat yazısı alması gerekmektedir. Bir makaleden bir defa yararlanılabilir).

b) (Değişik bent: 07.10.2021-288) Son beş yılda SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI indeksli dergilerde Fen, Mühendislik ve Sağlık alanında en az 10, Sosyal Bilimler alanında en az 2 makale yayımlamış olmak (Makalede adı geçen yazarlardan sadece birisi yararlanabilir. Proje yürütücüsünün varsa OMÜ’de görev yapan diğer yazarlardan feragat yazısı alması gerekmektedir. Bir makaleden bir defa yararlanılabilir).

c) (Değişik bent: 07.10.2021-288) Son üç yıl içinde kabul edilen ve desteklenmeye başlayan TÜBİTAK 1001, 1002, 1003, 1005, 1007, 1501, 1505, 3001, 3005, 3501 ve Bakanlık Destekli ArGe projeleri, KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destek Programı projelerinde yürütücü olmak (Bir projeden bir defa yararlanılabilir).

ç) (Değişik bent: 07.10.2021-288) AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak.

d) (Değişik bent: 07.10.2021-288) Patent/ faydalı model/ tasarım tescili/ tohum tescili bulunmak.

e) (Değişik bent: 07.10.2021-288) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim veya Teşvik Ödülü; Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Akademi veya GEBİP Ödülü; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üstün Başarı Ödülü almak (Bir ödülden bir defa yararlanılabilir).

f) Son bir yıl içinde yürütücü olarak başvurduğu TÜBİTAK 1001 ve 1002 projesi panelinden en az C puanı almak.

g) (Ek bent: 27.10.2021-298) Web of Science h-indeksi Fen, Mühendislik ve Sağlık alanında en az 10, Sosyal Bilimler alanında en az 5 olmak (Bu bentten iki yılda bir defa yararlanılabilir).

(2) 1903 kodlu Sanayi ile İş Birliği Araştırmalarını Destekleme Programı Projeleri, 1906 kodlu Araştırma Altyapısını Desteleme Programı Projeleri, 1907 kodlu Eğitim-Öğretim Altyapısını Geliştirme Projeleri, 1912 kodlu Kamu ile İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı Projeleri ve 1913 kodlu Uluslararası İkili İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı Projeleri için üst sınır yoktur. 1908 kodlu Çağrılı Projeler için bütçe üst sınırı, çağrı duyurusunda bildirilir.